Registrering og afmelding af snescooter

Generelt 

Snescootere, der kører på veje, pladser og andre områder, som benyttes til almindelig færdsel skal være registreret og forsynet med registreringsmærker. Snescootere, der anvendes ved ensomt beliggende bebyggelser, som f.eks. fåreholdersteder, skal også registreres.

Snescootere, der udelukkende kører på lukkede og afspærrede områder, hvortil der ikke er offentlig adgang, som f.eks. lufthavne, behøver ikke at være registreret. Ligeledes behøver snescootere, der kun kører i øde områder ikke at være registreret. Anvendes snescooteren imidlertid også til at køre til eller fra det øde område, skal den være registreret.

Betingelser 

Registrering
Din snescooter kan kun registreres hvis:
  • Den er ansvarsforsikret
  • Politiet eventuelt har godkendt at den er i forsvarlig stand

Registreringsmærker
Sammen med registreringsattesten får du udleveret 2 registreringsmærker. Du skal klæbe registreringsmærkerne på hver side af køretøjet på kåben eller motorhjelmen. For at få dem til at sidde ordentlig fast skal underlaget være helt rent. Det kan være nødvendigt at opvarme underlaget, eventuelt med friktion.

Afmelding
Hvis du ikke længere ønsker at have din snescooter registreret, skal du afmelde den, og det gør du ved at kontakte politiet. Det skal du f.eks. gøre, hvis du sælger den. Det er herefter den nye ejers pligt at registrere snescooteren i sit navn.

Har du ikke afmeldt din snescooter, inden du sælger den, skal den nye ejer hurtigst muligt registrere snescooteren i sit eget navn. Når den nye ejer har registreret snescooteren i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at den ikke længere er registreret i dit navn. Har du ikke modtaget en meddelelse fra politiet kort efter du har solgt din snescooter, bør du derfor kontakte køberen.

Registreringsmærker
Når du har afmeldt din snescooter, udleverer politiet nogle neutrale mærker, du skal klistre over registreringsmærkerne. Du kan også fjerne mærkerne i stedet for. Du skal blot være opmærksom på at det kan beskadige lakken, hvis mærkerne har siddet korrekt.

Bemærk
Hvis du ikke bor i en by med politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får afmeldt din snescooter og får de neutrale mærker til den.

Afgift 

Du skal i øjeblikket ikke betale afgift for registrerede snescootere. Hvis der senere kommer vægtafgift på snescootere, vil Selvstyret oplyse om dette.

Registrering 

For at indregistrere din snescooter skal du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
  • Snescooteren. Ved registreringen vurderer politiet om snescooteren er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og styretøj
  • Dokumentation for at snescooteren er ansvarsforsikret. Gyldig dokumentation:
    • Nyt forsikringsbevis
    • Eller police og kvittering for sidste indbetaling, der viser, at policen stadig er i kraft
  • En udfyldt og underskrevet registreringsblanket

Registreringsblanket

Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Hvis du ikke bor i en by med politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din snescooter og får registreringsmærkerne til den.

Procedurer 

Registreringsattest
Hvis politiet vurderer at alt er korrekt, udsteder politiet en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.

Ændring 

Hvis der sker ændringer i dine forhold, skal du henvende dig til den nærmeste politistation og få rettet oplysningerne i registreringsattesten.

Frister 

Sker der et ejerskifte skal det snarest muligt og senest 3 uger efter ejer- eller brugerskiftet meddeles medmindre køretøjet inden afmeldes.

Klage 

Der kan klages til den lokale politistation eller til Politimesteren i Grønland.
Hovedstation Ilulissat
Postboks 505
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 14 22
Fax: (+299) 94 44 04
Mobil: (+299) 54 38 22
E-mail: grl-ilulissat@politi.dk