Søg ErhvervsPhD

Ansøg om erhvervsPhD her

Generelt 

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og PhD-uddannelse. Projektet gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og uddannelsen, og deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet.

Betingelser 

Den studerende ansættes med løn i virksomheden under hele ErhvervsPhD-uddannelsen og deler normalt sin tid ligeligt mellem virksomheden og universitetet. Den studerende vejledes af mindst to vejledere, én fra universitetet og én fra virksomheden. I særlige tilfælde kan universitetet udpege en person, der ikke er ansat på universitetet som hovedvejleder.

Virksomheden, hvor den ErhvervsPhD-studerende er tilknyttet, skal være tilmeldt det Grønlandske Erhvervsregister, og den skal have en faglig og økonomisk tyngde, der sikrer, at ErhvervsPhD-projektet kan gennemføres.

Der stilles ingen krav til, om universitetet er grønlandsk, dansk eller udenlandsk. Hvis studiet gennemføres på et udenlandsk universitet, skal der dog tilknyttes en vejleder fra et grønlandsk og/eller dansk universitet.

Offentlige institutioner kan undtagelsesvis ansøge om at få godkendt et ErhvervsPhD-forløb i samarbejde med et universitet, såfremt forløbet lever op til de almindelige krav til et ErhvervsPhD-forløb.

Krav til kandidaten
 • Skal have færdiggjort en uddannelse på kandidatniveau
 • Skal have et vægtet karaktergennemsnit over middel
 • Skal have opnået en faglig udtalelse samt personlig godkendelse fra hhv. universitet og den deltagende virksomhed

I særlige tilfælde godkendes karakterer under middel, hvis kandidaten kan dokumentere forskningsmæssig parathed ved f.eks. publicering af artikler i videnskabelige tidsskrifter, patentering eller anden form for kvalificerende indsats.

For kandidater med en udenlandsk kandidatgrad kræves samme faglige niveau som tilsvarende kandidater med grønlandske eller danske kandidatgrader. Bedømmelsen af karakterniveauet i den udenlandske kandidatgrad i forhold til en tilsvarende grønlandsk eller dansk kandidatgrad skal godkendes af det indskrivende universitet. Det er endvidere en forudsætning, at kandidaten bliver optaget på værtsuniversitetets PhD-uddannelse.

Krav til virksomheden
 • Skal være en grønlandsk virksomhed eller selvejende institution/organisation med et væsentligt element af indtægtsdækkende virksomhed
 • Skal kunne understøtte uddannelsen økonomisk og fagligt igennem et forløb på i tre årsværk
 • Skal have mindst én medarbejder med en faglig kompetence til at virke som virksomhedsvejleder
 • Skal sikre projektets organisatoriske forankring i virksomheden

Krav til værtsuniversitetet
 • Skal være et universitet i Grønland, Danmark eller i udlandet. For udenlandske universiteter skal der foreligge en godkendelse fra landets myndigheder til at kunne varetage PhD-uddannelser
 • Skal have mindst en fastansat medarbejder med faglig kompetence til at kunne virke som vejleder for den ErhvervsPhD-studerende
 • Skal rumme et fagligt miljø inden for projektets fagområde, der kan understøtte ErhvervsPhD-projektet. Det vil sige, at der skal være flere ansatte på universitetet inden for det pågældende fagområde, der evt. kan overtage vejledningen, hvis det skulle blive nødvendigt
 • Hvis et udenlandsk universitet er værtsuniversitet, skal der være tilknyttet et grønlandsk eller dansk universitet som tredjepart til ErhvervsPhD-projektet
 • Den universitetsvejleder, der ønskes tilknyttet ErhvervsPhD-projektet, skal foretage en forskningsfaglig vurdering af projektbeskrivelsen

Ansøgningsproces 

 • Virksomheden træffer sammen med den kommende ErhvervsPhD-studerende beslutning om at ansøge om gennemførsel af en grønlandsk ErhvervsPhD
 • ErhvervsPhD-projektansøgningen bedømmes fagligt af værtsuniversitet, der bl.a. tager stilling til om den ErhvervsPhD-studerende kan indskrives på universitet
 • Efter faglig godkendelse fra værtsuniversitetet bedømmes ErhvervsPhD-ansøgningen af Selvstyrets bedømmelsesudvalg, der tager stilling til om ansøgningen kan godkendes
 • Ansøgningen til værtsuniversitetet fremsendes og behandles efter de regler, der er gældende for værtsuniversitet

Et ErhvervsPhD-projekt skal både godkendes af Selvstyrets bedømmelsesudvalg og have værtsuniversitetets faglige godkendelse før det kan påbegyndes.

Underskrifter og Dato

Frister 

Ansøgningsfrist fastsættes løbende og bekendtgøres på Selvstyrets hjemmeside www.naalakkersuisut.gl under Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen.

Der kan ikke ansøges i 2016.
Majoriaq – Majoriaq er vejledningscentre og skoler, der ligger i alle større byer og i en enkelt bygd.
Departementet for Uddannelse, Kultur, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl