airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøgning om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Ansøgning om midlertidig lønkompensation

Generelt om 

Der ydes midlertidig lønkompensation til private virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden hjemsender i stedet for at afskedige, som følge af Coronavirus (COVID-19)-situationen.

Det er vigtigt, at du læser denne vejledning grundigt, da den både skitsere, hvordan du skal søge, men også betingelserne.

Der er udarbejdet spørgsmål og svar på: www.businessingreenland.gl

Lønkompensationsordning 

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af Coronavirus (COVID-19), og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 25 ansatte. Hjemsendelsen skal være en direkte følge af Corona (COVID-19)-situationen.

Du kan kun ansøge medarbejderens løn, som er optjent og udbetalt efter den 19. marts 2020. Medarbejderen skal være ansat i den ansøgende virksomhed (CVR) inden 19. marts 2020 og uafbrudt have været ansat i virksomheden siden 19. marts 2020. Ansættelsesforholdet skal have en varighed, der overstiger 2 dage. Ansættelsen skal være med fast tjenestested i Grønland, og medarbejderen skal have folkeregisteradresse i Grønland.

Hvis du har foretaget afskedigelser af medarbejdere af økonomiske årsager, er du ikke afskåret fra senere at ansøge om lønkompensation for hjemsendelse af øvrige medarbejdere. Lønkompensation kan da tidligst indtræde den førstkommende dag efter dagen for den seneste afskedigelse. Der kan ikke opnås lønkompensation for allerede afskedigede medarbejdere, uanset om disse arbejder for virksomheden i opsigelsesperioden.

Hjemsendelsesvarigheden kan variere for forskellige medarbejdere. Lønkompensation for hjemsendelse af f.eks. 30 medarbejdere udelukker ikke lønkompensation for eventuelt senere yderligere hjemsendelse af flere medarbejdere.

Kompensationer opgøres i forbindelse med de almindelige 14 dages- og månedslønsperioder.

Du skal oplyse i din ansøgning, hvis du samtidig har søgt en erhvervshjælpepakker. Du kan ikke få lønkompensation, hvis du samtidig får en erhvervshjælpepakke.

Du kan læse om erhvervshjælpepakkerne på: www.businessingreenland.gl/da/COVID-19

Ordningen gælder for: 

Selvstændige med ansatte
Hvis du eksempelvis har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af aftalen.
Ejer og medejer af virksomheden betragtes ikke som medarbejdere, og der kan derfor ikke modtages lønkompensation for disse. Undtaget herfor er jollefiskere iht. særlige regler, og jollefiskere betragtes som medarbejder. Der er særlige dokumentationsvilkår gældende for jollefiskere. Se afsnittet ”Særligt for jollefiskere”.

Deltidsansatte
Lønkompensationen udregnes som 90 % af lønudgifterne til de berørte medarbejdere.
Såfremt du har deltidsansatte, vil deres løn blot indgå i de samlede beregninger.

Medarbejdere der ikke er medlem af en fagforening
Du kan godt få lønkompensation for medarbejdere, der ikke er organiseret i en fagforening.

Ordningen gælder ikke for: 

Offentlige myndigheder, nettostyrede virksomheder, og selskaber helt eller delvist ejet af det offentlige

Selvstændige uden ansatte, med undtagelser
(se venligst ”Jeg er jollefisker”)

Løsarbejdere
Ordningen dækker ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage.

Særligt for jollefiskere 

Hvis medarbejderen er jollefisker, er der kun tale om hjemsendelse, hvis man ikke arbejder i den pågældende periode grundet Coronavirus-situationen. Du skal dokumentere, at du reelt er ”hjemsendt”, dvs. at det er umuligt at fiske eller indhandle grundet Coronavirus (COVID-19 situationen). Hjemsendelse baseret på karantæne eller lignende skal være dokumenteret af en erklæring fra sundhedsvæsenet.

Hvis du er jollefisker og er hjemsendt, skal du dokumentere, hvad du ville have tjent, dvs. din gennemsnitlige indtjening per måned de seneste 12 måneder.

Du vil blive kompenseret 90 % af din ”løn” (max. kr. 20.190,-) beregnet som gennemsnit de seneste 12 måneder, og der er krav om afholdelse af fem feriedage eller anden frihed for hver 30 dages periode.

Lønudgiften for en hel måned (30 dage) skal opgøres som gennemsnitlig indhandlingsværdi pr. kalendermåned i de tre måneder, forud for den periode der søges kompensation.
Den konkrete kompensation skal beregnes som en forholdsmæssig andel mellem hjemsendelsesperioden og den pågældende måned (30 dage) ganget lønudgiften.

Hvor meget du får i kompensation 

Hvor meget medarbejderne skal have i løn i perioden
Hjemsendelsen skal være med fuld løn.

Hvor meget en privat virksomhed får i kompensation
For fastansatte: Lønkompensationen udgør 90 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 20.190 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 20.190 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Bemærk
Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.
Kompensationen ophører ved genaktivering af medarbejderen.

Ansøgning om lønkompensation 

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt via link. Du skal sikre dig, at du får fremsendt alt relevant dokumentation.

Kompensationen beregnes således:
a) 90 % af lønudgiften, dog højest 20.190 kr., pr. 30 dages lønkompensationsperiode pr. medarbejder.
b) Hvis lønkompensationsperioden er kortere end 30 dage, beregnes kompensationen som en forholdsmæssig andel oprundet til nærmeste hele døgn.
c) Fratrukket eventuel anden støtte fra offentlige midler til ansøger vedrørende samme lønudgift.

Ved beregning af refusionsbeløbet skal der tilbageholdes 30 % aconto til dækning af A-skat og arbejdsmarkedsafgift for kalendermåneden. Der henvises til den særskilt aftalte konteringsvejledning.

Hvem kan ansøge 

Alle private virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og branche.

Foreninger, fonde og selvejende institutioner kun ansøgningsberettigede, såfremt offentligt tilskud udgør mindre end halvdelen af disses ordinære driftsudgifter.

Hvert CVR-nummer betragtes som 1 ansøger, uanset antallet af underliggende P-enheder. P-enheder kan ikke ansøge særskilt. Uanset ovenstående kan virksomheder med underliggende P-enheder fordelt på flere byer og/eller på forskellige adresser, og hvor der er underliggende P-enheder, som er tvangslukkede, kan der for de tvangslukkede P-enheder søges om individuel lønkompensation.

Procedurer 

Når du har ansøgt, vil din ansøgning blive behandlet i Skattestyrelsen. Du vil modtage en afgørelse, når din ansøgning er behandlet.

Du får udbetalt kompensation hurtigst muligt.

Du skal ansøge for den samlede lønsum for alle dine hjemsendte medarbejdere i den givne periode.

Hvis din virksomhed allerede har søgt lønkompensation, men står over for en forværring af forholdene og derfor har brug for yderligere hjemsendelse af medarbejdere og lønkompensation, kan virksomheden ansøge om, at yderligere medarbejdere omfattes af ordningen.
Lønudgiften skal:

  1. være afholdt på kompensationstidspunktet. Dette betyder, at der for hver lønperiode skal indsendes en kompensationsansøgning vedlagt lønseddel vedrørende den periode, virksomheden ønsker at modtage kompensation for.
  2. vedrøre perioden 19. marts 2020 – 30. juni 2020, begge dage inklusive.
  3. opgøres som beløb før trækprocenten på skattekort/skattebillet.

Vedrørende opgørelse af lønudgift for jollefiskere, se venligst ”Hvis du er jollefisker”.

Dokumentationer når du ansøger 

Det påhviler virksomheden at fremsende relevant dokumentation.
Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

  • Virksomhedens navn, CVR-nummer og branche.
  • Tlf.nr., mobil og E-mail.
  • Kontonummer (til overførsel af lønkompensationen).
  • Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 25 medarbejdere).
  • CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
  • Seneste lønseddel.
  • Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, f.eks. arbejdsmangel.

I opgørelsen af antal medarbejdere skal virksomheden anvende antal fastansatte personer.

Tro- og love erklæring 

Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at alle oplysningerne er korrekte (tro-og love erklæringen kan finde via link, og skal udskrives, underskrives og scannes og uploades).

Dokumentationer, når Coronavirus (CONVID-19)-krisen slutter 

På den anden side af Coronavirus (COVID-19)-situationen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.
Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.

Virksomheden kan blive udsat for stikprøvekontrol, og der kan i den forbindelse stilles krav om, at virksomhedens lønmodtagerrepræsentant eller tillidsrepræsentant bliver inkluderet.

Dokumentationen kan ske med revisorbistand.

Kompensation kan kræves tilbagebetalt, såfremt:
A. Ansøger afskediger medarbejdere af økonomiske grunde i lønkompensationsperioden.
B. Ansøger genaktiverer medarbejderen i lønkompensationsperioden.
C. Ansøger afgiver urigtige oplysninger til ansøgning om lønkompensation.
D. Ansøger har modtaget lønkompensation uberettiget og i strid med ovennævnte betingelser.

Løbende indberetning af A1 Redegørelse til Skattestyrelsen 

Du skal sikre normal, løbende indberetning af A1 Redegørelse til Skattestyrelsen.

Arbejde i lønkompensationsperioden 

De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn. Medarbejderen må ikke udfører arbejdsopgaver for ansøger i hjemsendelsesperioden – eller optager nyt (eller forøge eksisterende) lønnet arbejde hos anden arbejdsgiver.

Lønkompensation kan ydes i forbindelse med delvis hjemsendelse af en medarbejder, og hvor medarbejderen fortsat modtager løn for den fulde arbejdstid. Lønkompensationen gives kun for den forholdsmæssige andel af lønnen, som dækker hjemsendelsesperioden.

For taxa 

En taxacentral er en almindelig arbejdsplads, og en taxacentral kan søge om lønrefusion som en almindelig privat arbejdsgiver.

Hvis du vognmand, betragtes du som arbejdsgiver i forhold til de personer, der kører taxa for dig. Du kan derfor søge om lønrefusion som en almindelig privat arbejdsgiver.

Hvis du har fyret din medarbejder 

Der gælder de samme regler som normalt vedrørende ret til arbejdsmarkedsydelser eller offentlig hjælp, og du får ikke lønkompensation for vedkommende.

Obligatorisk ferieafholdelse/afspadsering  

Medarbejderen skal afholde 5 feriedage/afspadsering for hver 30-dages lønkompensationsperiode. Hvis lønkompensationsperioden er kortere end 14 dage opgøres ferieperioden altid som 2,5 feriedage/afspadsering, og ellers 5 feriedage/afspadsering for lønkompensationer der er over 14 dage og op til 30 dage.

For medarbejdere, som ikke har optjent ret til ferie med løn, skal kompensationsbeløbet reduceres med enten 2,5/30 eller 5/30.

Klage 

Hvis du er uenig i Skattestyrelsens afgørelse, kan du klage til Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked. Klage foregår digitalt via link.